1. Introductie 

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoe lang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen. 

2. Wie zijn we? 

Zenparels BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Mechelbaan 103-2580 Beerzel, met KBO nummer: BE 0646.738.590. 

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten: 

Tel: 0471898813  

Mail : info@zenparels.be

 3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom? 

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt: 

Voornaam, naam, e-mail, telefoon Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct vastleggen van uw reservering en om u te contacteren in verband met uw reservering wanneer nodig. U zal per e-mail en mogelijk per SMS ook een bevestiging en herinnering(en) voor uw reservering ontvangen. Nadat u bij ons geweest bent versturen we u mogelijk een e-mail om uw mening te vragen over uw bezoek. Indien u ons hiervoor daarnaast uw expliciete toestemming geeft d.m.v. een inschrijving op de nieuwsbrief zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven. 

IP-Adres 

Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een reservering maakt. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen en zo de content van de reserveringsflow aan te passen. Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres. 

Geboortedatum 

Uw geboortedatum wordt facultatief gevraagd. Daarmee geeft u ons de toestemming u een speciaal aanbod te doen voor uw verjaardag en u een persoonlijke behandeling te bieden. Uw leeftijd kan ook geanonimiseerd gebruikt worden voor statistische doeleinden.

4. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden? 

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. 

De enige wijzes waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

– Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;

 – Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven, zie 5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt? 

5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt? 

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacybeleid ook naleven. 

Salonized

Wij maken gebruik van het systeem van app.salonized.be  als hoofdsysteem voor het beheer van onze reserveringsgegevens. Salonized zal uw persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder uw duidelijke toestemming dewelke u enkel kan geven op het Salonized-platform zelf. Door enkel te reserveren bij ons geeft u hiervoor dus nooit expliciet de toestemming. Wanneer u reserveert zal er voor u een passief profiel gecreëerd worden op het Salonized-platform. Dit om een matching op basis van e-mailadres te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen in de databank om dubbele registraties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke reserveringen op uw eigen naam gegroepeerd worden. Indien u uw reservering niet voltooid, wordt uw e-mailadres tijdelijk opgeslagen om u de mogelijkheid te geven uw reservering alsnog af te werken. Op dat moment wordt uw e-mailadres enkel binnen het Salonized-platform opgeslagen en dus ook niet gecommuniceerd naar ons. Wanneer u uw gegevens telefonisch aan ons doorgeeft zullen wij deze manueel in het Salonized-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van het e-mailadres, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien u uw geboortedatum heeft doorgegeven) of mobiele telefoonnummer. Wanneer u in de reserverings flow gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen, zal u eerst gevraagd worden uw passief profiel te activeren op het Salonized-platform conform het aldaar geldende privacybeleid. Salonized geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciële doeleinden. Salonized doet ook niet aan direct marketing (commerciële mailings ev. op basis van profiling) met uw persoonsgegevens zonder dat u hiervoor uw expliciete toestemming geeft. U kan deze toestemming ook steeds weer herroepen eens u deze gegeven zou hebben. Momenteel bestaat de mogelijkheid om uw gegevens te laten profiel op Salonized nog niet en kan u er dus ook nog geen toestemming voor geven. Indien dit in de toekomst wijzigt, zal u derhalve om uw toestemming kunnen verzocht worden.

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 5 jaar bewaard. 

Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden. U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie 8. Welke rechten heeft u?), tenzij u openstaande reserveringen heeft bij ons. 

7. Van welke cookies maken wij gebruik? 

De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen. 

Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar. 

Salonized 

Garandeert de goede werking van Salonized (bv. het onthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker, onthouden of u ingelogd bent) 

Google analytics 

Google Analytics verzamelt geanonimiseerde gegevens over het gebruik van Salonized met als doel de werking te kunnen verbeteren. 

Application insights 

Application insights verzamelt gegevens over de performantie van Salonized met als doel deze te kunnen verbeteren. 

Lastminutesauna.be

https://www.lastminutesauna.be/ stuurt de gegevens door naar info@zenparels.be zodat uw gegevens kunnen geboekt worden in Salonized

Facebook 

Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden. 

8. Welke rechten heeft u? 

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hoger staande contactgegevens. 

– Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.

 – De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.

 – Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. 

– Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens. 

– Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 commission@privacycommission.be 

9. Hoe kan u uw rechten uitoefenen? 

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres info@zenparels.be. Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden

Huisreglement

1. Conventie : 

Iedere contractuele verhouding tussen één of meerdere bezoekers of gebruikers van de faciliteiten van Zenparels BV,  wordt automatisch en van rechtswege beheert door onderhavige contractvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere. 

2. Eventuele speciale aanbiedingen en promoties : 

Deze zijn steeds beperkt in de tijd en voor wat de eventuele verkoop van roerende goederen betreft, slechts zolang de voorraad strekt. Eventuele aanbiedingen en/of promoties zijn nooit combineerbaar met eventuele kortingen die door Zenparels BV worden toegestaan. 

3. Conformiteit :

Onze faciliteiten voldoen aan de terzake geldende normen en richtlijnen. Al de verbintenissen van Zenparels BV zijn middelenverbintenissen en kunnen nooit worden opgevat als resultaatsverbintenissen in welke zin ook. Zenparels BV voert reinheid en hygiëne hoog in het vaandel, wij verwachten van de bezoekers en gebruikers dat zij alle nodige inspanningen leveren, in het belang van eenieder, om zulks te allen tijde te respecteren en daaraan volle medewerking te verlenen. 

4. Reservaties : 

4.1 U kan op 4 manieren reserveren: aan onze inkombalie tijdens de openingsuren, per telefoon tijdens dezelfde openingsuren, per e-mail, of via onze website online. Iedere vorm van reservering impliceert automatisch en van rechtswege dat u zich akkoord verklaart met de toepassing van onderhavige contractvoorwaarden.

 4.2 Iedere reservatie zal door ons per mail worden bevestigd , 24u op voorhand ontvangt u nog een herinneringsmail en 2u op voorhand een sms; daarom verzoeken wij ter gelegenheid van die reservering uw GSM-nummer en eventueel e-mailadres mee te delen, ook wanneer de reservering per mail is geschied.

4.3 Indien u in het bezit bent van een cadeaubon, gelieve de cadeaubon af te geven als betaalmiddel. 

5.Saldobetaling na gebruik : 

Het is mogelijk om met bancontact, payconiq, Visa, Mastercard, per cadeaubon of cash te betalen. De Afrekening wordt op het einde van gebruik van de faciliteiten afgerekend. 

6. Cadeaubonnen : 

7.1 Cadeaubonnen kunnen worden aangekocht aan onze inkombalie, dan wel per telefoon online via de website of per e-mail worden besteld.

 6.2 Cadeaubonnen worden contant verrekend bij de afhaling aan onze inkombalie

 6.3 De cadeaubonnen zijn genummerd. Wilt u zo vriendelijk zijn de begunstigde van de cadeaubon erop te wijzen dat bij het te gelde maken van de cadeaubon en naar aanleiding van de voorafgaandelijke reservatie, hij of zij bij voorkeur opgave dient te doen van de corresponderende nummer van de cadeaubon opdat geen vergissingen zouden kunnen ontstaan. 

6.4 De cadeaubonnen van Zenparels BV  hebben een geldigheidsduur van 2 kalenderjaren te rekenen vanaf de dag van uitgifte. Na vervaldatum kan er geen compensatie worden geboden.

 6.5 In geval van ongewild verlies of diefstal of vernietiging anderszins, u gelieve Zenparels BV daarvan te verwittigen. Zenparels BV zal dan het nodige doen teneinde het corresponderende nummer van de cadeaubon te blokkeren zodat niet-begunstigde derden er geen ge- of misbruik zouden kunnen van maken. 

6.6 Cadeaubonnen worden principieel niet geruild noch op verzoek van degene die de cadeaubon heeft aangekocht en evenmin op verzoek van de begunstigde ervan; cadeaubonnen kunnen in geen enkel geval tegen speciën worden ingeruild.

7.Kinderen en jeugdige personen : 

7.1 Kinderen en jeugdige personen tot en met de leeftijd van 15 jaar, zijn steeds vergezeld van minstens een volwassen- en meerderjarige persoon die minstens de leeftijd van 18 heeft bereikt. 

7.2 De volwassen(-en) die de kinderen of jeugdige personen tot en met de leeftijd van 15 jaar vergezellen, worden geacht de wettelijke vertegenwoordigers te zijn van voornoemde kinderen en jeugdige personen, minstens de veronderstelde toelating te hebben verkregen door degene(-n) die over vernoemde kinderen en jeugdige personen het ouderlijk gezag of daarmee gelijkgestelde uitoefenen. Zenparels BV kan niet verplicht worden noch verondersteld worden daaromtrent de nodige voorafgaandelijke controle door te voeren. 

7.3 Voor het geval Zenparels BV of haar aangestelden het vermoeden dan wel ernstige indicatie van inbreuken op het bovenstaande zouden hebben, behouden Zenparels BV en haar aangestelden zich het recht voor om zowel de kinderen en jeugdige personen voornoemd als de begeleidende volwassen(-en) zoals bovenvermelde de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen. 

8.Aansprakelijkheid bij ongevallen : 

8.1 Zenparels BV  kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in de faciliteiten van Zenparels BV en hetzelfde geldt voor het gebeurlijke ongevallen op de parking en de toegangswegen tot de faciliteiten van Zenparels BV. 

9.2 Zenparels BV is evenmin verantwoordelijk voor beschadigingen van persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers, inclusief vandalisme, diefstal, onrechtmatig gebruik of verbruik, alsmede (on-)vrijwillige slagen en verwondingen toegebracht door derden waarvan Zenparels BV niet dient in te staan, enz., zonder dat deze opsomming limitatief is. 

9. Tijdelijk gebruiksrecht tegen vergoeding :

9.1 De gebruikers of bezoekers van de faciliteiten van Zenparels BV hebben het recht op ongehinderd- en ononderbroken gebruik van de door hen gereserveerde faciliteiten tegen betaling van de overeengekomen prijs waaromtrent u alle details terugvindt op de website . Uitzondering geldt evenwel wanneer omwille van veiligheidsredenen of omwille van dringende noodwendigheid of interventie een onderbreking zich opdringt, in welke Zenparels BV zich inspant om de interventie en de corresponderende stoornis in zo kort als mogelijke tijdspanne af te handelen, en in welk geval de gebruiker(-s) of bezoeker(-s) recht hebben op teruggave “pro rata temporis” van de bepaalde prijs maar zonder dat zulks enig ander recht ten laste van Zenparels BV kan doen ontstaan. 

9.2 Uiterlijk bij het verstrijken van de duur van het aldus gereserveerde tijdsblok, zijn de gebruikers of bezoekers van de faciliteiten van Zenparels BV gehouden om de unit te verlaten, zulks opdat Zenparels BV onmiddellijk het nodige kan doen zodat volgende gebruikers en bezoekers de faciliteiten kunnen ter beschikking krijgen in dezelfde staat van netheid, reinheid en hygiëne zoals de afgaande gebruikers en bezoekers. – Om die redenen zijn wij u dan ook verplicht om het laattijdig verlaten van de private faciliteiten aan te rekenen aan een forfaitair bedrag van 20 EUR voor de eerste 15 minuten vertraging dewelke aldus is ontstaan, te vermeerderen met 2 EUR per verdere minuut vertraging bij het verlaten van de private faciliteiten. 

10.Hygiëne, gezondheid en veiligheid : 

10.1 Vooraleer u in privacy gebruik maakt van onze faciliteiten, is in het belang van eenieder en niet in het minst van uzelf, het nemen van een uitvoerige douche en een omstandige voetontsmetting die u in de units aantreft, zonder meer verplichtend. 

10.2 Zenparels BV rekent erop dat u onze faciliteiten gebruikt, in al zijn aspecten, als een goed huisvader die met redelijk omzichtigheid handelt en ten allen tijde ongevallen of kwetsuren tracht te vermijden; Zenparels BV voert veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel, wij verwachten van de gebruikers en de bezoekers mede in het belang van eenieder en niet in het minst van uzelf, net hetzelfde. 

10.3 De faciliteiten die u in privacy kan genieten zijn geenszins speellocaties noch werden zij met dat oogmerk ontworpen of uitgevoerd. Het in het water duiken vanaf de rand of het uitvoeren van balspelen is ten allen tijde verboden

10.4 De gebruiker dient er steeds rekening mee te houden dat de door ons ter beschikking gestelde faciliteiten als natte ruimten zijn te beschouwen, waarbij vooral de steense structuren zoals de vloeroppervlakte, steeds door benatting of waterfilm ten gevolge van condensatievocht gevaar voor uitschuiving of evenwichtsverlies met zich kunnen brengen, zodat passende voorzichtigheid en badslippers ten allen tijde geboden is.Het gebruik van badslippers is verplicht in onze units. Indien gebruiker geen eigen badslippers bij zich heeft, kunnen deze gehuurd worden

11. Huisregels, varia en praktische richtlijnen : 

Er geldt een algemeen rookverbod binnen onze faciliteiten. Indien u buiten rookt, verzoeken wij u vriendelijk om de peuken te doven. Het is verboden om eigen drank of voedsel mee te brengen dan wel te nuttigen in onze faciliteiten. Het is ten allen tijde verboden om vreemde producten of toeslagstoffen in- of aan gelijk welk onderdeel van de zwembaden of whirlpools van Zenparels BV toe te voegen of aan te brengen. Wanneer er zelfs ongewilde schade wordt toegebracht aan de faciliteiten van Zenparels BV, behoudt Zenparels BV zich het recht voor om corresponderende schadevergoedingen daarvoor te vorderen lastens de gebruikers of de bezoekers die de beschadiging hebben toegebracht en/of degene die voor hen dient in te staan, dan wel en op eenvoudig vertoon – van de overeenstemmende factuur, het aldus beschadigde of het beschadigde onderdeel op kosten van de gebruikers of de bezoekers en/of diegene die voor hen dient in te staan en die aan de oorzaak ervan liggen, onmiddellijk te doen herstellen mede teneinde aldus de schade zoveel als mogelijk te beperken. Het is verboden geschoeid het complex te betreden, uitgezonderd kleedkamer. De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te weigeren (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.). Dieren worden niet in de inrichting toegelaten. Vanaf 22:00 is het verboden om lawaai te maken binnen en buiten het complex.

12. Toepasselijk recht : 

Het Belgisch intern recht is steeds van toepassing, eventuele geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld en op basis van redelijkheid en evenwichtige benadering, zoniet zullen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement MECHELEN bevoegd zijn om van de geschillen en betwistingen van gelijk welke aard, kennis te nemen en erover te oordelen.

Ondernemingsnummer: BE 0646.738.590

Ons privacy-beleid & huisregelement.